ΧΕ-688 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 &Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , REBATE A 2021 (901.74), REBATE B 2021 (795.18), REBATE Γ’ 2021 (986.81), REBATE Δ’ 2021 (1640.45) – ΑΔΑ: ΨΧ1Α46907Θ-0Ο9

Θέμα: ΧΕ-688 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 &Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , REBATE A 2021 (901.74), REBATE B 2021 (795.18), REBATE Γ’ 2021 (986.81), REBATE Δ’ 2021 (1640.45)
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 09:03:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ1Α46907Θ-0Ο9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου