ΧΕ-821 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 754/2022 – ΑΔΑ: ΨΑΝΒ46907Θ-ΣΨ2

Θέμα: ΧΕ-821 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 754/2022
Ημερομηνία: 19/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:40:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΝΒ46907Θ-ΣΨ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου