Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 379/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ9ΕΖ46907Θ-Ο55

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 379/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 10:09:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΕΖ46907Θ-Ο55
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου