ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ψ7ΗΡ46907Θ-Θ4Ζ

Θέμα: ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 05/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/05/2023 10:37:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΗΡ46907Θ-Θ4Ζ
Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λήψη αρχείου