ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ. ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 539/2023 – ΑΔΑ: Ψ6ΚΠ46907Θ-ΡΝΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ. ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 539/2023
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/05/2023 11:45:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΚΠ46907Θ-ΡΝΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου