ΧΕ-673 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 312/2022 – ΑΔΑ: Ψ5Ξ846907Θ-Ψ75

Θέμα: ΧΕ-673 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 312/2022
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/08/2023 11:19:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Ξ846907Θ-Ψ75
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου