ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΔΑ: Ψ54Υ46907Θ-ΒΣ2

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2023 12:48:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ54Υ46907Θ-ΒΣ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου