Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.68 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ4Ψ046907Θ-3ΨΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.68 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 09/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/05/2023 10:59:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ψ046907Θ-3ΨΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου