ΧΕ-830 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 598/2022 & ΧΕ 1867/2022 – ΑΔΑ: Ψ4ΟΠ46907Θ-2ΡΘ

Θέμα: ΧΕ-830 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 598/2022 & ΧΕ 1867/2022
Ημερομηνία: 19/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 12:35:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΠ46907Θ-2ΡΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου