ΧΕ-613 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΩΖΙ346907Θ-5ΓΤ

Θέμα: ΧΕ-613 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 07:29:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΙ346907Θ-5ΓΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου