ΧΕ-810 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ -ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " & " ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ", ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΩΖΦΛ46907Θ-ΞΔ8

Θέμα: ΧΕ-810 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ -ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " & " ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ", ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:40:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΦΛ46907Θ-ΞΔ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου