ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ , ΣΥΡΙΓΓΕΣ,ΓΑΖΕΣ – ΑΔΑ: ΩΜ3Σ46907Θ-ΜΒΠ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ , ΣΥΡΙΓΓΕΣ,ΓΑΖΕΣ
Ημερομηνία: 19/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/05/2023 09:00:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ3Σ46907Θ-ΜΒΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου