Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΩΧΟΦ46907Θ-Β5Ψ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΟΥ
ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν.
Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 02/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 09:15:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΟΦ46907Θ-Β5Ψ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου