ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗ , ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ , ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΤΛ – ΑΔΑ: ΩΧ4Υ46907Θ-ΟΝ6

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗ , ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ , ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΤΛ
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/05/2023 11:35:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ4Υ46907Θ-ΟΝ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου