ΧΕ-581 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΑΔΑ: Ω8ΘΡ46907Θ-ΖΝ3

Θέμα: ΧΕ-581 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 03/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:19:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΘΡ46907Θ-ΖΝ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου