Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.119/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ " από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΔΗΣ Γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΙΟΣ ΑΕ – ΑΔΑ: 9ΒΧ646907Θ-Υ1Υ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.119/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ "
από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΔΗΣ Γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΙΟΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 15/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2023 09:38:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΧ646907Θ-Υ1Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου