Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.95/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ " από την εταιρεία ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 9ΤΖ146907Θ-ΗΧ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.95/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ "
από την εταιρεία ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 09/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/05/2023 11:16:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΖ146907Θ-ΗΧ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου