ΧΕ-732 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Μ.Τ.Ν. & ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΣΞ146907Θ-Θ4Μ

Θέμα: ΧΕ-732 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Μ.Τ.Ν. & ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 15/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 12:40:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΞ146907Θ-Θ4Μ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου