ΧΕ-784 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9Ρ3Ξ46907Θ-ΥΞΨ

Θέμα: ΧΕ-784 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 11:42:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ3Ξ46907Θ-ΥΞΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου