ΧΕ-849 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 – ΑΔΑ: 9Ψ0Φ46907Θ-ΣΥΥ

Θέμα: ΧΕ-849 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 12:08:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ0Φ46907Θ-ΣΥΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου