ΧΕ-649 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ & ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9Μ0Ρ46907Θ-ΡΞ1

Θέμα: ΧΕ-649 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ & ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/06/2023 12:29:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ0Ρ46907Θ-ΡΞ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου