Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΦΘΚ46907Θ-Υ63

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» για την
λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 19/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/05/2023 13:25:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΘΚ46907Θ-Υ63
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου