ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ ΠΡΟΠΛΥΜ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ, INSYLAN ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΤΛ – ΑΔΑ: 998Τ46907Θ-ΨΦ6

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ ΠΡΟΠΛΥΜ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ, INSYLAN ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΤΛ
Ημερομηνία: 23/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2023 12:51:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 998Τ46907Θ-ΨΦ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου