Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.92/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ABBOTT LABORATORIES ABEE (ΕΛΛΑΣ) – ΑΔΑ: 93Δ946907Θ-Ζ66

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.92/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ABBOTT LABORATORIES ABEE (ΕΛΛΑΣ)
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 12:29:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93Δ946907Θ-Ζ66
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου