ΧΕ-671 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Μ.Τ.Ν. & ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΖΒΤ46907Θ-02Κ

Θέμα: ΧΕ-671 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Μ.Τ.Ν. & ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 12:43:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΒΤ46907Θ-02Κ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου