ΧΕ-934 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6ΖΤ646907Θ-ΤΘ5

Θέμα: ΧΕ-934 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 31/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 09:04:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΤ646907Θ-ΤΘ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου