ΧΕ-630 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΖΨΓ46907Θ-ΖΑ6

Θέμα: ΧΕ-630 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 07:26:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΨΓ46907Θ-ΖΑ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου