ΧΕ-651 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 547/2023 – ΑΔΑ: 6ΥΨ546907Θ-Ε0Λ

Θέμα: ΧΕ-651 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 547/2023
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 14:47:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΨ546907Θ-Ε0Λ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου