Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 10/19-04-2022 Θ23 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ – ΑΔΑ: 6ΒΘΚ46907Θ-Ζ1Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 10/19-04-2022 Θ23 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Ημερομηνία: 18/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 11:33:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΘΚ46907Θ-Ζ1Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου