ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ , ΤΕΣΤ PACK STREP- A ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 6ΒΘ946907Θ-ΑΦ7

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ , ΤΕΣΤ PACK STREP- A ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2023 09:00:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΘ946907Θ-ΑΦ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου