ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ – ΑΔΑ: 6ΡΩΑ46907Θ-Φ59

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ
Ημερομηνία: 18/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 09:43:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΩΑ46907Θ-Φ59
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου