ΧΕ-931 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΨΧΙ46907Θ-ΧΞΜ

Θέμα: ΧΕ-931 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023
Ημερομηνία: 31/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 15:04:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΧΙ46907Θ-ΧΞΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου