ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" – ΑΔΑ: 6ΠΟΙ46907Θ-Χ18

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ"
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/05/2023 14:30:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΟΙ46907Θ-Χ18
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου