Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 470/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΠΓΞ46907Θ-Ζ0Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 470/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/05/2023 12:47:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΓΞ46907Θ-Ζ0Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου