Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΟΘ246907Θ-Ο1Υ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 02/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2023 13:26:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΘ246907Θ-Ο1Υ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου