ΧΕ-610 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 740/2021 – ΑΔΑ: 6ΟΠΩ46907Θ-Σ76

Θέμα: ΧΕ-610 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 740/2021
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 09:08:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΠΩ46907Θ-Σ76
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου