Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΩΦΙ46907Θ-ΙΛ2

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2023 13:55:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΦΙ46907Θ-ΙΛ2
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου