ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ" – ΑΔΑ: 6ΟΕ046907Θ-Α39

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ"
Ημερομηνία: 19/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/05/2023 13:42:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΕ046907Θ-Α39
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου