ΧΕ-579 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΑΔΑ: 6ΜΨ046907Θ-Χ3Τ

Θέμα: ΧΕ-579 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 03/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:19:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΨ046907Θ-Χ3Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου