ΧΕ-636 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1711/2022 – ΑΔΑ: 6ΚΘΤ46907Θ-68Ρ

Θέμα: ΧΕ-636 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1711/2022
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 07:27:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΘΤ46907Θ-68Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου