ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΔΑ: 6Η0Ξ46907Θ-ΙΚΡ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2023 12:56:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η0Ξ46907Θ-ΙΚΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου