ΧΕ-595 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 629/2022 – ΑΔΑ: 6ΓΟ346907Θ-ΙΗΑ

Θέμα: ΧΕ-595 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 629/2022
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 09:10:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΟ346907Θ-ΙΗΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου