ΧΕ-611 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΓΔΔ46907Θ-1ΘΑ

Θέμα: ΧΕ-611 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 09:08:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΔΔ46907Θ-1ΘΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου