ΧΕ-594 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 837/2022 & ΧΕ 188/2023 – ΑΔΑ: 6ΔΙΞ46907Θ-Θ09

Θέμα: ΧΕ-594 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 837/2022 & ΧΕ 188/2023
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 09:10:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΙΞ46907Θ-Θ09
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου