ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕΛΟΝΑ ΑΠΛΗ , ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛ , ΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΤΛ – ΑΔΑ: 69Ι646907Θ-6ΧΑ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕΛΟΝΑ ΑΠΛΗ , ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛ , ΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΤΛ
Ημερομηνία: 23/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2023 09:06:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Ι646907Θ-6ΧΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου