Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.104/2023 Συβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΝΧ" από την εταιρεία ΚΥΤΙΝΟΣ ΧΡ ΗΛΙΑΣ – ΑΔΑ: 68ΤΜ46907Θ-ΚΦΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.104/2023 Συβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΝΧ"
από την εταιρεία ΚΥΤΙΝΟΣ ΧΡ ΗΛΙΑΣ
Ημερομηνία: 19/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/05/2023 08:02:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΤΜ46907Θ-ΚΦΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου