ΧΕ-619 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 68ΛΙ46907Θ-ΑΗΥ

Θέμα: ΧΕ-619 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 14:00:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΛΙ46907Θ-ΑΗΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου