ΧΕ-695 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2090/2022) , CLAWBACK Β ‘ 2021 (48941.31) – ΑΔΑ: 66ΒΖ46907Θ-Φ3Χ

Θέμα: ΧΕ-695 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2090/2022) , CLAWBACK Β ‘ 2021 (48941.31)
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 09:05:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΒΖ46907Θ-Φ3Χ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου