ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ECOSTER AE ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ – ΑΔΑ: 66ΔΘ46907Θ-ΑΦΟ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ECOSTER AE ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ
Ημερομηνία: 23/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 08:33:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΔΘ46907Θ-ΑΦΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου