ΧΕ-609 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 394/2023 & ΧΕ 1046/2022 – ΑΔΑ: 63ΓΒ46907Θ-68Β

Θέμα: ΧΕ-609 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 394/2023 & ΧΕ 1046/2022
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 09:08:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΓΒ46907Θ-68Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου